Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lưu thông hàng hóa" - Cấp huyện (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Lưu thông hàng hóa" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu3
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu3
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu4
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
8Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
9Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
10Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3