Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lưu thông hàng hóa" - Cấp huyện (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Lưu thông hàng hóa" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
3Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
6Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
7Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
8Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
9Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láToàn trình