Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hạ tầng kỹ thuật" - Cấp huyện (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Hạ tầng kỹ thuật" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanhToàn trình