Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thuế" - Cấp huyện (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Thuế" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếMột phần
2Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.Một phần
3Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.Một phần
4Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanhMột phần
5Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpMột phần
6Khôi phục mã số thuếMột phần
7Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanhMột phần
8Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.Một phần
9. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Một phần
10Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuêMột phần
11Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của nămMột phần
12Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
13Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtMột phần
14Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
15Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
16Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Một phần
17Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMột phần