Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (15 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX)" (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xãMột phần
2Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãMột phần
3Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãMột phần
4Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãMột phần
5Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chiaMột phần
6Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã táchMột phần
7Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhấtMột phần
8Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhậpMột phần
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Một phần
10Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xãMột phần
11Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãMột phần
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xãMột phần
13Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãMột phần
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãMột phần
15Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xãMột phần