Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài nguyên khoáng sản" - Sở Tài nguyên và Môi trường (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài nguyên khoáng sản" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sảnMột phần
2Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
3Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
4Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
5Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
6Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnMột phần
7Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
8Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
9Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)Một phần
10Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
11Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
12Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
13Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
14Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh)Một phần
15Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh)Một phần
16Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạchMột phần
17Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnMột phần