Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng chống tệ nạn xã hội" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng chống tệ nạn xã hội" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần
2Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần
3Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồngMột phần