Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động - Tiền lương" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động - Tiền lương" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-194
2Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-194
3Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3