Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã " - Cấp huyện (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã " (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xãToàn trình
4Đăng ký thành lập hợp tác xãToàn trình
5Đăng ký khi hợp tác xã chiaToàn trình
6Đăng ký khi hợp tác xã táchToàn trình
7Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhấtToàn trình
8Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhậpToàn trình
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Toàn trình
10Giải thể tự nguyện hợp tác xãToàn trình
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãToàn trình
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãToàn trình
13Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãToàn trình
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)Toàn trình
16Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xãToàn trình
17Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãToàn trình