Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã " - Cấp huyện (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã " (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)4
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã4
4Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã4
5Đăng ký khi hợp tác xã chia4
6Đăng ký khi hợp tác xã tách4
7Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất4
8Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập4
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)4
10Giải thể tự nguyện hợp tác xã4
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã4
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã4
13Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
16Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã4
17Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4