Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh " - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh " (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanhToàn trình
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhToàn trình
3Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhToàn trình
4Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhToàn trình
5Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhToàn trình