Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh " - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh " (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh4
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh4
3Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh4
4Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh4
5Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh3