Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển nông thôn" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển nông thôn" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP4
2Thủ tục Hỗ trợ sản xuất4
3Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh2
4Bố trí, ổn định dân cư trong huyện2
5Hỗ trợ dự án liên kết2