Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức, biên chế" - Cấp huyện (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức, biên chế" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
2Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
3Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyệnToàn trình
4Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
5Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình
6Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lậpToàn trình