Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công chức, viên chức" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Công chức, viên chức" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức4
2Thủ tục thi nâng ngạch công chức4
3Thủ tục thi tuyển viên chức4
4Thủ tục xét tuyển viên chức4
5Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức4
6Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức4
7Thủ tục thi tuyển công chức4