Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công chức, viên chức" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Công chức, viên chức" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chứcToàn trình
2Thủ tục thi nâng ngạch công chứcToàn trình
3Thủ tục thi tuyển viên chứcToàn trình
4Thủ tục xét tuyển viên chứcToàn trình
5Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chứcToàn trình
6Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chứcToàn trình
7Thủ tục thi tuyển công chứcToàn trình