Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Kế hoạch và Đầu tư" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (54 thủ tục)

Lĩnh vực "Kế hoạch và Đầu tư" (54 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)2
2Trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tƣ đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tƣớng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ)2
3Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (do Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện nộp hồ sơ)4
4Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh3
5Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế3
6Xin phép sử dụng thẻ ABTC (đi lại doanh nhân APEC)3
7Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm B)3
8Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm C)3
9Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm B)3
10Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm C)3
11Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập3
12Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý3
13Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý3
14Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên3
15Giải thể công ty TNHH một thành viên3
16Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
17Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
18Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)3
19Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
20Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
21Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh3
22Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư3
23Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ3
24Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội3
25Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
26Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ3
27Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)3
28Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)3
29Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án3
30Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi3
31Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển3
32Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư3
33Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư3
34Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư3
35Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)3
36Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)3
37Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
38Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh3
39Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ3
40Thẩm định chủ trương đầu tư dự án3
41Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật3
42Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật3
43Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình3
44Thẩm định chủ trương đầu tư dự án3
45Thẩm định thiết kế thi công và dự toán3
46Trình phê duyệt dự án3
47Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán3
48Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu3
49Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ3
50Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ3
51Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản3
52Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản3
53Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản3
54Xác nhận chuyên gia3