Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đấu giá tài sản" - Sở Tư pháp (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Đấu giá tài sản" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên4
2Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên4
3Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
4Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
5Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản4
6Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến4
7Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá4
8Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản4
9Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọng4