Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thuế" - Chi Cục thuế huyện Nam Đông (22 thủ tục)

Lĩnh vực "Thuế" (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế2
2Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.2
3Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh.2
4Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh2
5Khôi phục mã số thuế2
6Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.2
7Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.2
8Thủ tục cấp mã số thuế3
9Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất2
10Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp2
11Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.2
12Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
13Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)2
14Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
15Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.2
16Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam1
17Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê2
18Khai Lệ phí trước bạ nhà đất2
19Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá2
20Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.2
21Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất2
22Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.2