Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)Một phần