Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Bồi thường nhà nước" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại4
2Thủ tục phục hồi danh dự4