Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp xã (23 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh4
2Thủ tục đăng ký kết hôn3
3Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con3
4Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con3
5Thủ tục đăng ký khai tử4
6Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động3
7Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động4
8Thủ tục đăng ký khai tử lưu động3
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
10Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
11Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
12Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới3
13Thủ tục đăng ký giám hộ4
14Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ4
15Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch3
16Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân3
17Thủ tục đăng ký lại khai sinh3
18Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân4
19Thủ tục đăng ký lại kết hôn3
20Đăng ký lại khai tử3
21Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch3
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi4