Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp huyện (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài3
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài4
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài4
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài3
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài3
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài4
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc3
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).3
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài3
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài4
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài3
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch3