Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Môi trường" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Môi trường" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
2Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
3Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần
4Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện)Một phần