Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chứng thực" - Cấp xã (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Chứng thực" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
3Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
4Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở3
5Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
8Thủ tục chứng thực di chúc2
9Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản3
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở3
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở3