Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chứng thực" - Cấp xã (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Chứng thực" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcToàn trình
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần
3Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Một phần
4Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởMột phần
5Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchMột phần
6Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchMột phần
7Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcMột phần
8Thủ tục chứng thực di chúcMột phần
9Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sảnMột phần
10Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởMột phần
11Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ởMột phần