Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư)Một phần