Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" - Cấp xã (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục tiếp công dân tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
3Thủ tục xử lý đơn tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
4Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
5Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xãKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến