Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" - Cấp xã (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc theo đơn đề nghịMột phần
2Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) theo đề nghị của cơ quan, tổ chức cá nhânMột phần
3Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sởMột phần
4Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xãMột phần
5Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
6Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
7Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồngMột phần