Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" - Cấp xã (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm3
2Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở2
3Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa2
4Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội2
5Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng3
6Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng2
7Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng2