Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" - Cấp xã (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa - Thể thao" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng nămMột phần
2Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sởMột phần
3Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóaMột phần
4Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xãToàn trình
5Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
6Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồngMột phần
7Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồngMột phần