Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Cấp xã (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
2Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềToàn trình
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtToàn trình
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình