Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Gia Đình" - Sở Văn hóa Thể thao (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Gia Đình" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đìnhToàn trình
2Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đìnhToàn trình
3Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình
4Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình
5Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)Toàn trình
7Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình
8Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)Toàn trình
9Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhToàn trình
10Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đìnhToàn trình
11Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhToàn trình
12Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đìnhToàn trình