Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
2Thủ tục thành lập hội4
3Thủ tục phê duyệt điều lệ hội4
4Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội4
5Thủ tục đổi tên hội4
6Thủ tục tự giải thể đối với hội4
7Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện4