Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" - Cấp huyện (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Tổ chức phi chính phủ" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện)Toàn trình
2Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyệnMột phần
3Thủ tục thành lập hội cấp huyệnToàn trình
4Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện)Toàn trình
5Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)Toàn trình
6Thủ tục đổi tên hội (cấp huyện)Toàn trình
7Thủ tục hội tự giải thể (cấp huyện)Toàn trình
8Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyệnToàn trình