Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tín ngưỡng, tôn giáo" - Cấp xã (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Tín ngưỡng, tôn giáo" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡngToàn trình
2Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡngToàn trình
3Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
4Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
5Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
6Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khácToàn trình
7Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungToàn trình
8Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộcToàn trình
9Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xãToàn trình
10Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xãToàn trình