Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Các TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh" - Kho bạc Nhà nước tỉnh (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Các TTHC tiếp nhận hồ sơ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại Văn phòng KBNN tỉnhMột phần
2Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại KBNN huyện, thị, thành phốMột phần
3Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp tại Văn phòng KBNN tỉnhMột phần
4Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại Văn phòng KBNN tỉnhMột phần