Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Luật sư" - Sở Tư pháp (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Luật sư" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luậtToàn trình
2Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sưToàn trình
3Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổiToàn trình
4Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânToàn trình
5Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
6Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
7Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
8Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
9Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viênToàn trình
10Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danhToàn trình
11Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
12Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt NamToàn trình
13Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
14Hợp nhất công ty luậtToàn trình
15Sáp nhập công ty luậtToàn trình
16Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoàiToàn trình
17Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sưToàn trình
18Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sưToàn trình