Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
3Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
4Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
5Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyệnKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến