Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dân2
2Xử lý đơn2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu3
4Giải quyết khiếu nại lần hai3
5Giải quyết tố cáo3