Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hoá" - Cấp huyện (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hoá" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Toàn trình
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyệnToàn trình
3Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)Toàn trình
4Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyệnToàn trình