Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hoá" - Cấp huyện (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hoá" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa3
2Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)4
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm2
4Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”4
5Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội3
6Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”3
7Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)3
8Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
9Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
10Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”4
11Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội4