Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giáo dục Đào tạo" - Cấp huyện (37 thủ tục)

Lĩnh vực "Giáo dục Đào tạo" (37 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
2Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục3
3Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục3
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
5Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại3
6Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
7Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
8Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
9Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)3
10Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú3
11Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú3
12Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
13Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
14Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học3
15Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).3
16Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng3
17Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại3
18Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
19Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3
20Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục3
21Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3
22Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ3
23Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục3
24Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú3
25Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).3
26Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ3
27Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã3
28Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
29Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS3
30Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
31Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3
32Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.3
33Xét, cấp học bổng chính sách3
34Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp3
35Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp3
36Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo3
37Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3