Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Biển, hải đảo" - Sở Tài nguyên và Môi trường (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Biển, hải đảo" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giao khu vực biển3
2Gia hạn thời hạn giao khu vực biển3
3Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển3
4Trả lại khu vực biển3
5Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển3
6Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển3
7Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển3
8Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm3
9Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển3
10Công nhận khu vực biển3
11Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử3
12Thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu3