Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Biển, hải đảo" - Sở Tài nguyên và Môi trường (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Biển, hải đảo" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giao khu vực biển (cấp tỉnh)Một phần
2Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh)Một phần
3Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh)Một phần
4Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh)Một phần
5Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Một phần
6Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Một phần
7Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh)Một phần
8Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh)Một phần
9Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh)Một phần
10Công nhận khu vực biển cấp tỉnhMột phần
11Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử (cấp tỉnh)Toàn trình
12Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)Toàn trình