Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử" - Sở Thông tin và Truyền thông (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpToàn trình
2Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpToàn trình
3Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpToàn trình
4Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpToàn trình
5Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhToàn trình
6Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhToàn trình
7Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạngToàn trình
8Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệtToàn trình
9Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lênToàn trình
10Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lênToàn trình
11Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạngToàn trình
12Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợpToàn trình