Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý giá" - Sở Tài chính (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý giá" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hiệp thương giá4
2Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh4