Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài" - Sở Ngoại vụ (0 thủ tục)

Lĩnh vực "Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài" (0 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ