Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Sở Nội vụ (15 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
2Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề3
3Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
4Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân3
5Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề3
6Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại3
7Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất3
8Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
9Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc3
10Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
11Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình3
12Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”3
13Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
14Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ3
15Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến4