Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Việc làm" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (20 thủ tục)

Lĩnh vực "Việc làm" (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
2Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
4Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài4
5Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
6Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
7Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
8Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
9Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng3
10Đăng ký hợp đồng cá nhân4
11Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)3
12Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
13Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-193
14Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
15Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3
16Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
17Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm3
18Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-193
19Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày3
20Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết3