Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "An toàn bức xạ và hạt nhân" - Sở Khoa học và Công nghệ (7 thủ tục)

Lĩnh vực "An toàn bức xạ và hạt nhân" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.Toàn trình
2Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếToàn trình
3Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.Toàn trình
4Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếToàn trình
5Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếToàn trình
6Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tếToàn trình
7Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).Toàn trình