Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý Doanh nghiệp và Lao động" - Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý Doanh nghiệp và Lao động" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký Nội quy lao động2
2Thủ tục cấp sổ lao động2
3Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp2
4Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt nam2
5Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trong KCN2