Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật4
2Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật4
3Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)4
4Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật4
5Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật4