Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lâm nghiệp" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Lâm nghiệp" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc UBND tỉnh quản lý4
2Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lý4
3Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập3
4Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh)4
5Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh4
6Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức4
7Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên4
8Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ4
9Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội4
10Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính Phủ4
11Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.4
12Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh4
13Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp4
14Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES4
15Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác4
16Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)3