Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua – Khen thưởng" - Sở Văn hóa Thể thao (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua – Khen thưởng" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dânToàn trình
2Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu túToàn trình
3Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểToàn trình
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thểToàn trình
5Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuậtToàn trình
6Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuậtToàn trình