Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Du lịch" - Sở Giao thông Vận tải (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Du lịch" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchToàn trình
2Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchToàn trình
3Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịchToàn trình