Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế3