Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục trung học" - Cấp huyện (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục trung học" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tuyển sinh trung học cơ sở4
2Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục3
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại3
5Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
6Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)3
7Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
8Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS3
9Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3