Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục tiểu học" - Cấp huyện (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục tiểu học" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục3
2Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
3Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
4Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học3
5Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).3
6Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3