Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục mầm non" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3
2Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục3
3Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3
4Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ3
5Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).3