Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" - Sở Giáo dục và Đào tạo (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương4
2Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
3Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
4Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại3
5Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
6Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại4
7Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục3
8Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên4
9Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục4
10Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục4
11Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại4
12Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
13Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học4
14Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại3
15Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục4
16Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học4
17Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học4
18Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)4